Verslag 8

Verslag Project 22/10/2008

Aanwezig: allen
Afwezig: /
Verontschuldigd: /

Agendapunten:
Overlopen vorig verslag
Bespreking opgezochte info + mogelijkheden
Afspraken
Volgende vergadering
Evaluatie

Overlopen vorig verslag
Op de vorige verslagen werd een opmerking gemaakt over de schrijfstijl. Dit werd door de groep even besproken, maar verder werd er niet op ingegaan. Er werd besloten alle verslagen in een centrale map te bewaren die Sarah bij zich houdt.

Bespreking opgezochte info + mogelijkheden
De groep zocht bijkomende informatie op in de bib omtrent equi-coaching, gelijkaardige projecten, etc.. Nadien overliepen we samen de gevonden info.

Verschil AAA/AAT
Er werd een definitie gevonden van de begrippen Animal Assisted Activities (AAA), en Animal Assisted Therapie (AAT). Er werd besloten om deze definities naar iedereen door te sturen, aangezien deze begrippen frequent door elkaar gebruikt worden in allerlei bronnen.

Equi-coaching
Het project rond equi-coaching bevind zicht in de buurt van Gent. We bespraken de mogelijkheid tot bezoek, maar omwille van de afstand besloten we om eerst nog wat meer info te verzamelen omtrent het project en de theorie die erachter steekt.

Hippotherapie projecten
Rekem
Het project rond hippotherapie in Rekem werd interessant bevonden, maar een bezoek zag de groep niet zitten, vanwege de grote afstand. Wel proberen we om wat meer informatie omtrent de werking en de achterliggende theorie te bekomen.
Klerken
In het MPI in Klerken wordt ook met hippotherapie gewerkt. Dit zouden we proberen te bezoeken. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt terug om meer info gevraagd.
Maneges
Er werden een viertal maneges gevonden die werken met, of gespecialiseerd zijn in hippotherapie. We zouden proberen om bij allen meer informatie te bekomen omtrent de werking en de theorie. De manege in Ronse, die gespecialiseerd is in hippotherapie lijkt ons interessant voor een bezoek. De grootste vraag bij deze maneges is welke verschillen er zijn tussen de ‘normale’ werking, en de hippotherapie.
Engelenhoeve
Het project Engelenhoeve werkt ook met hippotherapie. Hier zouden we ook meer info proberen te bekomen.

Mailen om info
We spraken af dat we voor elke mail om info ons project zouden voorstellen. Hiervoor hebben we nood aan een algemene voorstelling. Hierin moet zeker de volgende informatie.
School, opleiding, vak, project in samenwerking met Huize Ten Dries(HTD), vraag van HTD naar ons toe, uitleg omtrent AAA/AAT, aanwijzingen om meer info te bekomen en, waar nodig, de vraag om mogelijkheid van bezoek.

Afspraken
(kader matthijs)

Volgende vergadering
Verslagen + artikels meebrengen om te verzamelen in de centrale map
Overlopen verkregen informatie + filteren
Filteren ppt met oog op doorgeven van info naar HTD
Opstellen werkplan tot kerstvakantie.

Evaluatie
We moeten opletten dat we tijdens de vergadering niet in een situatie terecht komen van door elkaar lopende gesprekken. Bij dergelijke situaties is het aan de gespreksleider om in te grijpen. Dit is niet altijd even evident. Allereerst is het niet de bedoeling dat de gespreksleider alle verantwoordelijkheid voor alle taken op zich neemt, maar de verantwoordelijkheid probeert over de groep te verdelen. Anderzijds moet je als gespreksleider een soort machtspositie innemen. Dit zijn dan ook de twee grootste valkuilen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License