Stefanie

Opvoeding en Bijzondere Jeugdzorg

Context:

Mijn artikel komt uit een tijdschrift. Meerbepaald uit een tijdschrift rond alle taken als maatschappelijk werkster.

Bijzondere Jeugdbijstand

De sector bijzondere jeugdbijstand richt zich tot opvangvormen voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die erkend worden door de Vlaamse gemeenschap.
Deze sector omvat een groot aantal voorzieningen. Deze voorzieningen worden begeleidingstehuizen, gezinstehuizen en onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra genoemd. Naast deze residentiële opvangvormen zijn er de dagcentra.
Een derde groep van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdbijstand zijn de diensten die ambulant hulp verlenen.
In totaal zijn er 149 voorzieningen bijzondere jeugdbijstand aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond.

Ter illustratie: Artikel Baby D.

In 2005 werd een baby door zijn ouders verkocht aan derden. Dit doet ons nadenken over de mentaliteit van de ouders.
Bij haar juridische ouders bevond de baby zich in een problematische opvoedingssituatie.
Dit alles aanziet men als een inbreuk op de strafwet. En wordt beschouwd als kinderhandel.

Grensoverschrijdend perspectief:
De plaatsing van het kind in een pleeggezin of een inrichting was noodzakelijk. Deze plaatsing valt onder het toepassingsgebied van Verordening.
Enkel als het kind in een andere lidstaat een gewone verblijfplaats heeft gevonden en als aan alle voorwaarden werd voldaan, dan pas krijgt de lidstaat van de nieuwe verblijfplaats de bevoegdheid!
Definitie kinderontvoering: "ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren van een kind."
Bij Baby D. kunnen we niet spreken van een ongeoorloofde overbrenging, want de overbrenging is niet gebeurd in strijd met het gezagsrecht van de ouders.
De vraag is of de overbrenging van het kind wel rechtsgeldig was.

Conclusie:
Er is geen sprake van kinderhandel, maar dit alles is op een illegale wijze gebeurd!

Opvoedingsondersteuning

Er bestaat al reeds een ruime waaier aan opvoedingsondersteunende initiatieven, wel met overlappingen tot gevolg.
Er kaan betere afstemming zijn door samenwerking, daarvoor werden er opvoedingswinkels opgericht.
Nog steeds zijn er bezorgdheden bij de ondersteuning, deze 3 zijn:

  • aantonen van de complementaritei van het sociaal - cultureel werk in het opvoedingsondersteunend aanbod en deze meerwaarde verankeren in het nieuwe decreet
  • wijzen op de noodzaak van een totaalaanpak. Opvoedingsondersteuning is geen toverwoord voor maatschappelijke problemen.
  • afwijzen van een verenging van het aanbod door een centraal opgelegd opvoedingsmodel.

Opvoeding op maat
Dit betekend dat de vraag en de concrete situatie van de ouders het vertrekpunt zijn.
Maar ook dat iedereen een keuze heeft waar en hoe hij geholpen wil worden.
Hiervoor vindt de ene ouder raad in een tijdschrift, de andere in een gesprek en een derde uit een uitwisselingsgesprek met nog andere ouders.
Deze diversiteit moet ook in de toekomst mogelijk blijven.
Opvoeding is dan ook een samenspel. (Ouders, kinderen en omgeving)

Ideaal opvoedingsprogramma
Hierbij werd gekozen voor Triple P.
Triple P is een wetenschappelijk onderbouwd programma.
De 3 P's staan voor: Positief Pedagogisch Programma. Het oorsspronkelijke Australische programma is bedoeld voor ouders met kinderen tot 16 jaar.
Het programma heeft dan ook als doel om emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen.
Het bevat 5 niveau's:

  • informatiecampagnes in de media
  • voorlichtingsgesprekken
  • gericht advies bij specifieke zorgen
  • ondersteuning bij ernstige gedragsproblemen
  • gezinsinterventies

Het triple P programma richt zich op ouder - kind communicatie, wel enkel vanuit het oogpunt van de ouders.
Dit omdat de ouders moeten omgaan met de problemen, ouders hebben niet enkel problemen met het tienergedrag.
Ze hebben ook vragen rond drugs, pesten, …
De kerngedachte van Triple P is positief ouderschap, maar dit kan enkel bereikt worden met aandacht voor de ruimere gezinscontext.

Kinderrechten commissariaat

Advies: een opvoedingsondersteuning met oog voor de gezinscontext, de betrokken kinderen, de rechten van ouders en kinderen en specifieke doelgroepen.

Samenvattende powerpoint

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License