Charlotte

Doeleinden activiteitenbegeleiding

Inleiding

( Vic W. H. Meijers )

Het artikel komt uit het boek “Wat is dat… ’n therapeut?”,
'Enige gedachten over de activiteitensector in de welzijns- en gezondheidszorg', geschreven door Vic W. H. Meijers.

Het gaat over de algemene doelstellingen van de activiteitensector.
Belangrijk voor de activiteitenbegeleider is het oog op integratie en levensfilosofie - de eigen levensfilosofie als die van betrokkenen- en het organiseren van activiteiten waar creativiteit belangrijk is.
Het schetst een kader voor de activiteitenbegeleider naar het concrete handelen toe.
Hoe men het best problemen aanpakt en welke houding je aanneemt wanneer je in contact komt met hulpvragers…
Maken we de link met het project dierenzorg dan vormt dit artikel een algemene basis naar activiteitenbegeleiding toe.
Het onderscheid tussen AAA en AAT wordt in het boek sterk benadrukt.

Integratie

Voor de integratie van een afdeling activiteitenbegeleiding is een goede beleidsbasis noodzakelijk.
Om te weten wat de motieven zijn om dergelijke afdeling te creëren, moeten we ons de volgende vragen stellen:
1) Wat is de doelstelling van het huis?
2) Wat zijn de subdoelen?
3) Wat moeten we verwachten van de afdeling activiteitenbegeleiding evenals van de activiteitenbegeleider?

Doelstellingen

De doelstellingen zijn afhankelijk van vier factoren:
1) Het beleid van het huis,
2) De taakverdeling in de organisatie,
3) Patiënten en
4) Personeel.

Er zijn tien doeleinden die door middel van activiteitenbegeleiding nagestreefd kunnen worden.
1) Het bevorderen van het leefklimaat,
2) Gedragsbeïnvloeding,
3) Recreatie en ontspanning,
4) (Re)socialisatie,
5) Educatie,
6) Reactivering,
7) De therapie aan te vullen en/of te versterken,
8) Observatie,
9) Preventie,
10) Zelfontpooiing en
10) Samenvattend en overziend:
Helpen om de verblijfplaats zo zinvol mogelijk door te brengen.

Zinvol

De vraag naar de zin van het leven kan op verschillende manieren ingevuld worden.
Er valt niet te zeggen: 'Dit is de zin van het leven'.
De zin die men aan het bestaan geeft kan van dag tot dag, van uur tot uur, verschillen.
Het is subjectief.

Volgende vijf aspecten van het begrip 'zinvol' komen aan bod wanneer we spreken van activiteitenbegeleiding:
1) Vrijwillig
2) Motivatie
3) Waardering
4) Zelfactualisatie en creactiviteit
5) Mensbeeld

Conclusie

Het doel van de activiteitensector als eigen discipline in de gezondheids- en welzijnszorg moet gevonden worden in de eigen taakstelling van de activiteiten.
Door activiteiten te organiseren zullen mensen die een geestelijke en/of lichamelijke beperking hebben, geholpen kunnen worden zodat ze hun bestaan weer als zinvol zouden ervaren.

Men kan dit als activiteitenbegeleider pas bereiken wanneer de aangeboden activiteiten zinvol zijn.
Hierbij kunnen we stellen dat de betrokkenen bereid moeten zijn om vrijwillig aan activiteiten deel te nemen en deze tevens ook graag doen uit eigen beweging. Activiteiten als zinvol ervaren betekent ook dat ze op een andere manier waardevol zijn niet alleen voor de betrokkenen ook voor vele anderen.

Het product dat het gevolg of doel is van de activiteit kan nuttig zijn of de activiteit zelf kan als nuttig m.a.w. als zinvol ervaren worden.
Het creatieve aspect die welbepaalde activiteiten eisen is het meest bevredigend voor de betrokkenen, de patiënten enz.
In deze creatie uit de mens zich optimaal, waardoor hij of zij het meest zichzelf is.

De vraag naar de zin van het bestaan blijkt zeer sterk samen te hangen met de mensopvatting, de eigen levensfilosofie van de werkers, de gezondheidszorg en met bewoners en patiënten aan wie hun zorgen zijn toevertrouwd.
Het onderkennen van de eigen levensfilosofie en die van de hulpvrager is de grondeis die gesteld moet worden aan personen die een hulpverlenend beroep uitoefenen. Hierbij horen ook de activiteitenbegeleiders.

Nog meer over de auteur…

Meer uitgebreid en in relatie tot zinvol leven in een verpleeghuis schreef hij in 'De identiteit van het verpleeghuis', De Tijdstroom, Lochem, 1980.

Referentie van het artikel:
MEIJERS VIC. W. H., Doeleinden activiteitenbegeleiding, De Tijdstroom, Lochem-Poperinge, 1980. Uit het boek Wat is dat… ’n therapeut?, De Tijdstroom, Lochem-Poperinge, 1980.

Voor de powerpointpresentatie, zie onderstaande link:
http://www.slideshare.net/12lotte/swa-bultiauw-charlotte-ppt-presentation-832447

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License