Begrippenlijst
Table of Contents

A

 • Arsenaal: Geheel van beschikbare middelen.
 • Animal Assisted Activities (AAA): Activiteiten met dieren die bijdragen tot verbetering van welzijn voor de cliënt.
 • Animal Assisted Therapies (AAT): Een doelgerichte interventie waarbij het dier deelneemt aan het behandelingsproces.

B

 • Behaviorisme: Psychologie die de waarneembare, lichamelijke gedragingen als (enig) object van psychologische studie erkent.

C

 • Catharsis: Emotionele en lichamelijke bevrijding van een probleem waardoor wij ons vernieuwd voelen.
 • Cognitief: Met betrekking tot het kennen, het waarnemen en het overdenken van de buitenwereld.
 • Cureren: Behandelen

D

 • (Pre-)Delinquent gedrag: Delinquent gedrag is gedrag dat als misdadig beschouwd kan worden en strafbaar is bij wet. Predelinquent gedrad is gedrag dat mogelijk kan leiden tot delinquent gedrag.
 • Durcharbeiten: Overwerken

E

 • Emancipatie: Emancipatie is het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijker maatschappelijke verhoudingen. Ook wordt wel bedoeld de formele toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet. De term wordt dikwijls gebruikt als specifiek vrouwenemancipatie wordt bedoeld, maar geldt bijvoorbeeld ook voor de emancipatie van Afro-Amerikanen, waarvoor voorvechters als Martin Luther King hebben gestreden, en voor de strijd voor gelijkberechtiging van de katholieken in Nederland, inclusief de restauratie van de bisdommen en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie.

F

 • Faseproblematiek: Problemen in bepaalde levensfasen van een individu.
 • Filantropie: Een fenomeen waarbij iemand zijn vermogen (zij het nu tijd, geld of inspanningen) gebruikt om

anderen te helpen.

 • Fnuiken: Ellende veroorzaken.

G

 • Generaliseerbaar: Als algemene regel laten gelden op grond van één bijzonder geval.

H

I

 • Industriële Revolutie: Onder industriële revolutie wordt de omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen verstaan in de 18e en 19e eeuw.
 • Interpersonal learning: Jezelf leren kennen via relaties met anderen en het uiten van je gevoelens.

J

K

 • Kwalitatief: Wat de kwaliteit betreft.

L

 • Leerplicht: Leerplicht is de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen. Wanneer sprake is van de verplichting om dit aan een school te doen, wordt dit schoolplicht genoemd. Leerplicht en schoolplicht verschillen van land tot land, waarbij in sommige landen thuisonderwijs wel toegestaan is en in andere landen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden.

M

 • Modelling: Via nabootsend gedrag leren.
 • MOF: Misdrijf omschreven feit.

N

O

P

 • Passiviteit: Lijdelijkheid, lijdzaamheid, niet actief.
 • Psychoanalyse: Stroming in de psychiatrie die aan het einde van de 19e eeuw ontstond met Sigmund Freud als grondlegger. Het doel was om meer zicht te krijgen in de oorzaken van verschillende psychische symptomen.
 • Psychopathologie: Leer van de geestes- en zielziekten.
 • Psychotherapie: Het op een consequente, methodische, door een theorie gedragen wijze van hanteren van de patiënt-therapeutrelatie ten voordele van de patiënt.
 • POS: Problematische opvoedingssituatie.
 • Pathologie: De studie en diagnose van de ziekte via onderzoek van organen, weefsels, lichaamsvocht en de hele organen (Autopsy).

Q

R

 • Reëducatie: Heropvoeding
 • Referentiemateriaal: Materiaal dat verwijst naar een bepaald voorval.
 • Rehabilitatie: Herstel

S

T

U

V

 • Verlichting: De verlichting is de naam die gebruikt wordt om een politieke en filosofische beweging aan te duiden die de opvattingen over politiek, filosofie, wetenschap en religie binnen de westerse wereld grondig wijzigde. Het was een reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof. Het is niet mogelijk om het exacte begin en einde ervan aan te duiden, maar ruwweg duurde de verlichting van 1650 tot de Franse Revolutie (eind 18e eeuw).Het belangrijkste principe van de aanhangers van de verlichting was dat men de waarheid omtrent bepaalde zaken kon vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand), in plaats van wat bijvoorbeeld kerkelijke autoriteiten zeiden zonder meer voor waar aan te nemen.

W

X

Y

Z

 • Zelfactualisatie: Zelfrealisatie of zelfontplooiing.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License